توضیحات پروژه

نمونه اتاق کانکسی در خیابان توانیر با پروفیل هافمن

درب ورودی به سالن اصلی با پروفیل هافمن در خ توانیر

اتاقک در حال اجرا با پروفیل هافمن در خیابان توانیر تهران

اجرای اتاقک کاذب با شیشه های برنز در سال ۹۷ با پروفیل هافمن