توضیحات پروژه

ساختمان مرکز توزیع برق اهواز میباشد که واقع در فلکه چهار شیر اهواز اجرا شده

نمای ترکیبی پنجره الومینیومی و نمای کامپوزیت و نمای لوور