توضیحات پروژه

پروژه پترو شیمی مرکزی واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی ساختمان مرکزی پترو شیمی و کار فرما شرکت پترو شیمی میباشد