توضیحات پروژه

پروژه مربوط به خیابان جمال زاده می باشد که با پروفیل لمینیت قهوهای با شیشه های رفلکس اجرا شده است.