توضیحات پروژه

وین تک با پروفیل لمینت قهوه ای در خیابان جمهوری و اجرا شده در سال ۹۵ . اقای مهندس غروبی