توضیحات پروژه

پنجره قوسی ساخته شده که به صورت فیکس اجرا میشود و به رنگ سفید میباشد