توضیحات پروژه

پنجره و نمای کامپوزیت الومینیومی که به صورت ترکیبی اجرا شده و در سال ۸۶ به پایان رسیده

کارفرما : اقای پور مختاری