توضیحات پروژه

نمونه پنجره ساخته شده گرد با دو بازشو به رنگ سفید