14 ژانویه 2019

این نوع پنجره از نوع گرد پنجره دوجداره بوده که با دوبازشو به رنگ سفید میانه کار قرار گرفته می باشد.

توجه داشته باشید شما نیز می توانید با ارائه ی متراژ دقیق به کارشناسان وین کار هر نوع پنجره دوجداره را در اختیار داشته باشید.