توضیحات پروژه

کارخانه تولید قطعات کامپیوترواقع در شهرک صنعتی شمس اباد تهران و کارفرما اقای معمار پوری و باپروفیل اریا