توضیحات پروژه

استخر و مجموعه ورزشی شهرداری کرج در گلشهر با پنجره های قوسی

مجموعه ورزشی و استخر شهر کرج واقع در مجموعه امام زاده محمد

مجری: شرکت سومه