توضیحات پروژه

برج های اتی ساز اوین بلوک ۱۰ و۱۱ کار فرم شرکت اتی .ساز پنجره های الومینیومی و سقف کذب لومینیومی دامپا

اجرا شده :در سال ۸۰